REGULAMIN
Akademii Gitary

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akademia Gitary prowadzi zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Rodzice, zapisując dzieci na zajęcia, akceptują Regulamin Akademii Gitary.
3. Regulamin dostępny jest wszystkim uczniom Akademii Gitary oraz ich rodzicom.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości publicznej.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia, aktywnego udziału w lekcjach, wypełniania poleceń nauczyciela oraz odrabiania prac domowych, a w szczególności ćwiczenia gry na instrumencie w domu zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.
2. Uczniowie zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów, a także o mienie szkoły. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego instrumentu bądź sprzętu.

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
1. Nauczyciele zobowiązani są do przygotowania zajęć, punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz otaczania uczniów opieką w trakcie zajęć.
2. Nauczyciele chętnie współpracują z rodzicami uczniów i, w miarę możliwości, przekazują rodzicom ucznia niezbędne wskazówki metodyczne.
3. Nauczyciele mają prawo do udziału w szkoleniach i innych spotkaniach wspierających ich pracę.
4. Nauczyciele nie pełnią obowiązków administracyjnych – obowiązki dotyczące płatności, nieobecności na zajęciach, odwoływania zajęć, zapisów i rezygnacji wypełnia biuro Akademii Gitary

OPŁATY
1. Wysokość opłaty za zajęcia uzależniona jest od wyboru wariantu nauki. Cennik zajęć znajduje się w biurze Akademii Gitary.
2. Opłaty miesięczne są niezależne od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu. Jedynie w pierwszym miesiącu nauki oraz w miesiącu, w którym przypadają ferie opłata jest proratowana.
3. Na początku każdego miesiąca rodzice uczniów otrzymują fakturę na miesiąc “z góry” w formie mailowej, na adres mailowy podany w czasie zapisu dziecka.
4. Opłaty miesięczne należy wnosić do 5. dnia każdego miesiąca. Nieodebranie faktury nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty.
5. W większości wariantów istnieje możliwość wniesienia opłaty semestralnej ze zniżką 10%.
6. W przypadku nie wywiązywania się przez rodziców z obowiązku płatności lub opóźnień w opłatach uczeń może zostać skreślony z listy uczniów .
7. Płatności należy dokonywać w formie przelewu na konto bankowe:
59 1140 2004 0000 3602 7577 3693 z podaniem IMIENIA i NAZWISKA ucznia oraz MIESIĄCA, którego opłata dotyczy.

REZYGNACJA
1. Rezygnacja z zajęć w danym miesiącu skutkuje na początku kolejnego miesiąca. Przy opłacie semestralnej zwrotowi podlega tylko część opłaty liczona począwszy od miesiąca następującego po miesiącu rezygnacji.

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH
1. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach indywidualnych obowiązują następujące zasady:
jeśli informacja o nieobecności przesłana zostanie e-mailem na adres biuro@guitaracademy.edu.pl z wyprzedzeniem minimum 48-godzinnym, to biuro Akademii Gitary ustali termin odrabiania lekcji lub (w sytuacji, gdy jej odrobienie nie będzie możliwe) w kolejnym miesiącu pomniejszy opłatę o wartość lekcji, naliczając opłatę administracyjną w kwocie 10 zł za utrzymanie miejsca.
W każdym semestrze istnieje możliwość odwołania maksymalnie dwóch lekcji ze strony ucznia, pozostałe odwołane lekcje będą liczone tak jakby się odbyły.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa bądź przełożenia zajęć na inny dogodny termin. W przypadku trudności z ustaleniem terminu odrabiania szkoła zwróci pełen koszt lekcji lub odliczy go od kolejnego rachunku.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do biura Akademii Gitary na mail: biuro@guitaracademy.edu.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest szkoła Akademia Gitary.
2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Gitary dla celów związanych z organizacją zajęć.
3. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

ZDARZENIA LOSOWE
1. W przypadkach zdarzeń losowych dotyczących ucznia, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu uczęszczanie na zajęcia na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z biurem Akademii Gitary.

 

Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności jest bardzo prosta, ponieważ wychodzimy z założenia, że obydwie strony muszą ją rozumieć. Gdyby coś jednak było niejasne, prosimy o kontakt.

W polityce odnosimy się do tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Interaktywny tekst Rozporządzenia możesz przeczytać tutaj.

  • Za każdym razem, kiedy mówimy o nas, chodzi nam o firmę: Akademia Gitary Wiktoria Szubelak, ul. Obrzeżna 1F/34, 02-691 Warszawa, NIP 924-178-64-03. Wszystkie te dane są dostępne publicznie w bazie CEiDG.
  • Za każdym razem, kiedy mówimy o Twoich danych osobowych, mam na myśli odpowiednio dane kontaktowe osoby, która pisze do mnie wiadomość e-mail, Twój adres e-mail podany w zapisie do newslettera, Twoje dane podane w umowie zajęć, a także Twoje dane niezbędne do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Publicznie dostępne dane firm nie podlegają RODO.
  • Jeśli piszesz do mnie maila, będę przetwarzać Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko i ew. nazwę firmy tylko na potrzeby kontaktu. Dane te są przechowywane w systemie pocztowym (Atthost i/lub Yahoo/Gmail).
  • Kiedy zapisujesz się na mój newsletter, prosimy Cię o akceptację tej oto polityki prywatności. Poprzez zapis na newsletter rozumiem dobrowolne podanie swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie przycisku w wiadomości e-mail. Twój adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celu wysyłania Ci newslettera z informacjami o naszych projektach i usługach. Nie będziemy Cię spamować! W każdej chwili możesz wypisać się z newslettera – każda wiadomość newslettera będzie zawierała służący temu link.
  • Zwykle jako wiążącą umowę między nami traktujemy zwykłą, „papierową” umowę. Jeśli takową podpiszemy, dane podane przez Ciebie wykorzystam tylko do realizacji umowy.
  • Po wykonanej usłudze jesteśmy zobowiązani wystawić Ci fakturę. Jeśli reprezentujesz firmę, której dane są publicznie dostępne w bazie CEiDG lub innej, RODO nie ma zastosowania. Jednak jeśli jesteś osobą fizyczną (tzn. nie masz firmy), do wystawienia faktury będzie nam potrzebne Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Te dane przechowywane są w naszym programie do faktur znajdującym się w panelu księgowości (faktury.partnercs.com) i udostępniane (w formie plików PDF) mojej księgowej, która również jest zobowiązana przez RODO do ich ochrony.
  • Ponieważ bezpieczeństwo Twoich danych jest w naszym wspólnym interesie, stosujemy adekwatne zabezpieczenia i środki ostrożności (takie jak szyfrowanie dysków, aktualny program antywirusowy, silne hasła). Jeśli potrzebujesz wyjątkowej ochrony danych, które mi powierzasz, daj nam znać przed ich powierzeniem, a na pewno wspólnie znajdziemy satysfakcjonujące i adekwatne rozwiązanie.
  • W każdej chwili możesz poprosić nas o podanie, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, a także o ich zmianę (sprostowanie) lub usunięcie. Możesz też poprosić, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych w określony sposób (ograniczenie przetwarzania).

<< Powrót do strony głównej